Thành lập công ty cần hợp đồng thuê nhà?

Luật NTV xin giải đáp như sau: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không cần hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, khi làm thủ tục khai thuế ban đầu, khách hàng cần cung cấp hợp đồng thuê nhà.